Trong gần 35 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam luôn có tốc độ phát triển nhanh trong khu vực châu Á với tỷ lệ tăng trưởng GDP bình quân hơn 6%/năm, trong đó, ngành năng lượng đóng vai trò quan trọng. Việc tiếp cận với nguồn năng lượng ổn định và có ...