• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỷ niệm 91 năm ngày Truyền thống Công tác Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2021): Điểm sáng trong công tác dân vận Thị xã Cửa Lò

Hòa vào hoạt động dân vận chung của tỉnh Nghệ An, công tác Dân vận ở Thị xã Cửa Lò trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống dân vận của địa phương đã chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng; triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2021; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Kỷ niệm 91 năm ngày Truyền thống Công tác Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2021): Điểm sáng trong công tác dân vận Thị xã Cửa Lò

Vận động ngư dân chuyển từ các thuyền nhỏ khai thác gần bờ sang đóng mới các tàu có công suất lớn khai thác xa bờ

Xuất phát từ nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh: “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”, “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân là cội nguồn sức mạnh và truyền thống tốt đẹp của Đảng ta từ ngày thành lập đến nay. Đồng hành cùng lịch sử cách mạng dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong mỗi giai đoạn, công tác dân vận có nội dung, phương thức khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu vận động tất cả các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung của Đảng, đất nước và dân tộc.

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác dân vận

Hướng đến Kỷ niệm 91 năm ngày Truyền thống Công tác Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2021), Ban Dân vận Thị xã Cửa Lò đã có kế hoạch triển khai cụ thể các chương trình, hoạt động gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thị ủy. Theo tinh thần ấy, Ban Dân vận đã tham mưu Ban Thường vụ duyệt chương trình công tác năm 2021 của Ban Dân vận; chương trình công tác, nội dung giám sát, phản biện năm 2021 của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể Thị xã. Đồng thời tham mưu đôn đốc việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, ban hành văn bản về xây dựng điểm sáng về thực hiện dân vận chính quyền ở năm 2021. Tham mưu triển khai năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở” năm 2021, ban hành văn bản về xây dựng điểm sáng về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Thực hiện xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra đánh giá việc xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021. Thực hiện Chương trình phối hợp công tác của Ban Dân vận với các ngành xây dựng các mô hình dân vận khéo phù hợp. Xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát, quy chế hoạt động của Ban Dân vận năm 2021; ban hành tiêu chí chấm điểm đối với các tổ chức cơ sở đảng năm 2021. Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 23/5/2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”… Đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới” Quyết định số 290- QĐ/TW, ngày 25/10/2010 của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Kế hoạch số 70-KH/BDVTW, ngày 26/01/2009 về việc tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Hướng dẫn số 15- HD/BDVTW, ngày 27/4/2009 về tiêu chí cơ bản đánh giá điển hình “Dân vận khéo”. Đề án số 06- ĐA/TU, ngày 01/4/ 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng các mô hình, điển hình, đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2019- 2021…

Kỷ niệm 91 năm ngày Truyền thống Công tác Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2021): Điểm sáng trong công tác dân vận Thị xã Cửa Lò

Mô hình cổng trường an toàn giao thông do Đoàn thanh niên các phường triển khai tại các trường học

Những kết quả cụ thể của công tác dân vận

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Công tác dân vận đã góp phần tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng 91 năm ngày thàng lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/1930 - 03/02/2021, mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới, mừng xuân Tân Sửu, chào mừng đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tuyên truyền 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8); 75 năm truyền thống lực lượng công an Nhân dân (19/8) và 75 năm cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Phối hợp, tham gia tặng quà ngày thương binh, liệt sỹ 27/7; chào mừng kỷ niệm ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021). Phối hợp tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” (1948 - 2021). Phối hợp với các Tổ chức đoàn thể trong hoạt động dân vận nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong nhiệm vụ quan trọng này.

Có thể nói, dịch Covid-19 đã gây ra rất nhiều khó khăn trên cả nước cũng như tại mỗi địa phương, dẫn đến những khó khăn chưa từng có trong phát triển kinh tế, xã hội, nhất là ở một địa phương mà hoạt động du lịch dịch vụ trở thành ngành kinh tế chính như Cửa Lò. Trong điều kiện đó, công tác dân vận của Thị xã càng trở nên quan trọng, và nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của toàn đội ngũ nên công tác dân vận ở Cửa Lò đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Theo đó, công tác dân vận chính quyền đã góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện chương trình, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI đề ra; gắn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, khai thác thủy hải sản, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng và phát triển được làng nghề chế biến, khai thác hải sản. Thực hiện phát triển kinh tế xã hội gắn với phòng chống dịch bệnh Covid 19. Triển khai năm 2021 là “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”, trong đó tập trung xây dựng điểm sáng về công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thị xã đã tập trung chỉ đạo xây dựng 02 mô hình về công tác dân vận chính quyền: UBND phường Nghi Hải với mô hình Mỗi khối một ngõ đạt tiêu chí kiểu mẫu”, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã với mô hình “Xây dựng và triển khai thực hiện tốt các nội quy và quy chế của cơ quan; làm tốt chức năng tổ chức, vận động nhân dân thực hiện trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất”.

Công tác dân vận chính quyền năm 2021 của Thị xã gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đặc biệt là việc thực hiện cơ chế “một cửa” luôn được đảm bảo. Việc thực Quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND với Mặt trận và các đoàn thể có nhiều đổi mới, hiệu quả. Ủy ban nhân dân cùng với Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới, tích cực thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động, như: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới trên địa bàn dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát động quỹ phòng chống Covid- 19. Xây dựng điểm sáng về dân vận chính quyền ở các phường, cơ quan, đơn vị. Tích cực phối hợp giải quyết đơn thư, phản ánh, khiếu nại của công dân, góp phần ổn định trật tự xã hội trên địa bàn.

Kỷ niệm 91 năm ngày Truyền thống Công tác Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2021): Điểm sáng trong công tác dân vận Thị xã Cửa Lò

Mô hình Chế biến nước mắm đảm bảo vệ sinh ATTP 

Cùng với đó, công tác dân vận của lực lượng vũ trang Thị xã đã kịp thời tham mưu cho Thị ủy, UBND Thị xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân đón tết nguyên đán Tân Sửu đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm; phát động thi đua lập nhiều thành tích hướng tới chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng 03/02/2021, 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn của đất nước. Xây dựng chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa các Đồn Biên phòng trên địa bàn với Ban Dân vận Thị ủy; chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với các ban, ngành đoàn thể Thị xã; chỉ đạo, đôn đốc các phường ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2021... Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, tổ chức phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ cơ quan và dân quân các phường tham gia giao nhiệm vụ cách ly y tế cho người dân đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm tình hình, phòng chống dịch Covid-19 trong đơn vị và trên địa bàn…

Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế trong hoạt động, trong thời gian còn lại của năm 2021, Ban Dân vận Thị xã Cửa Lò tiếp tục tăng cường thực hiện những nhiệm vụ của năm. Vận động các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân Thị xã thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm, đi đôi với thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với đó là phối hợp chỉ đạo thực hiện cuộc kiểm tra của Ban Thường vụ Thị ủy “Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24- CT/TU, ngày 17/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại và Đề án cải cách hành chính Nhà nước thị xã giai đoạn 2021- 2025 tại phường Nghi Hải” (Chương trình kiểm tra của Ban Thường vụ Thị ủy), và các hoạt động khác.

Trong hành trình xây dựng và phát triển Thị xã Cửa lò ngày một văn minh, hiện đại, Công tác dân vận luôn có vai trò quan trọng và những đóng góp thiết thực.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết